Skontaktuj się!

PN-PT
08:00 - 16:00

Polityka prywatności

KLAUZULA informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane: „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTIOBROKER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548612, o kapitale zakładowym 5.000 zł, REGON: 361026741, NIP: 5542928497, e-mail: sekretariat@actiobroker.pl, telefon: 052/ 322 33 40
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 b) RODO), a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, lub do złożenia oferty.
 4. Odbiorcami danych osobowych są: zakłady ubezpieczeń, inne podmioty zajmujące się dystrybucją ubezpieczeń, biuro rachunkowe, podmiot świadczący usługi informatyczne (w tym hosting), radcy prawni.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy, lub złożenie oferty jej zawarcia nie będą możliwe.
 6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku gdy była wymagana.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczono na podstawie zgody lub Umowy, w tym może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.*1
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*2

*1 jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy
*2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ActioBroker spółka z o.o. – Administrator Danych Osobowych