Jak działamy

1. POZNANIE KLIENTA

Actiobroker Sp. z o.o. współpracę z nowym klientem rozpoczyna od spotkania, na którym strony mają okazję wzajemnie się poznać. Już po pierwszej rozmowie jesteśmy w stanie przekazać wstępną informację na jakich płaszczyznach działalności klienta, możemy zaoferować kompleksową obsługę ubezpieczeniową i jakie korzyści Klient osiągnie nawiązując współpracę z ActioBroker Sp. z o.o.

2. TERMINARZ PRAC

Dla zainteresowanych kooperacją zostaje uzgodniony harmonogram prac. W celu otrzymania oferty ubezpieczeniowej Klient udziela spółce pełnomocnictwa, będącego umocowaniem prawnym do prowadzenia negocjacji w jego imieniu z zakładami ubezpieczeń.

3. PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

Poza pełnomocnictwem klient dostarcza brokerowi prowadzącemu obsługę dokumenty dotyczące aktualnie posiadanej ochrony oraz kondycji finansowej jego firmy, niezbędnych do przeanalizowania możliwości przyznania mu limitu gwarancyjnego lub sumy gwarancyjnej, czyli kwoty do której towarzystwa ubezpieczeń, mogą zapewnić mu ochronę ubezpieczeniową. Broker przeprowadza wszechstronną analizę otrzymanych dokumentów.

4. IDENTYFIKACJA RYZYK I ZAGROŻEŃ

Broker przygotowuje slip brokerski w którym przedstawia towarzystwom ubezpieczeń ryzyko klienta i proponuje model ochrony ubezpieczeniowej, niezbędnej do jego pokrycia. Współpracujemy wyłącznie z towarzystwami ubezpieczeń, które legitymują się wieloletnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeniowym i odznaczają się stabilną sytuacją finansową.

5. PRZYGOTOWANIE OFERT PRZEZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ

Towarzystwa ubezpieczeń, przygotowując ofertę dla naszego klienta, biorą pod uwagę z jednej strony przesłane dokumenty i slip brokerski, a z drugiej skalę ryzyka, jaką biorą na barki swoich firm.

6. NEGOCJACJE Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZEŃ

Broker otrzymuje ofertę od co najmniej pięciu towarzystw ubezpieczeń, analizuje je pod względem jakościowym i cenowym. Na tym etapie broker może też nieznacznie negocjować z towarzystwami warunki ubezpieczenia, wysokość limitu, sumy gwarancyjnej, składki oraz występować o doprecyzowanie niejasnych zapisów czy klauzul. Etap rokowań często prowadzi do daleko idących ustępstw ze strony towarzystw i w rezultacie, broker otrzymuje ofertę ubezpieczenia, chroniącą interesy obu stron.

7. ANALIZA OFERT UBEZPIECZENIA I PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI

Rezultatem rozmów prowadzonych z towarzystwami ubezpieczeń są ostateczne oferty, które broker zestawia, ocenia i porównuje, tworząc dla klienta szczegółowo opracowaną rekomendację, pozwalającą na dokonanie świadomego wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty. Klient może oczywiście liczyć tutaj na konsultacje i doradztwo ze strony brokera, który rzetelnie omówi czynniki, na jakie należy zwrócić uwagę przy wyborze najbardziej optymalnej ochrony ubezpieczeniowej: to jest na jej zakres, klauzule, franszyzy i wysokość składki.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór najlepszej oferty przez Klienta prowadzi do złożenia podpisanego wniosku o zawarcie ubezpieczenia z danym towarzystwem.

9. PODPISANIE DOKUMENTÓW

Klient otrzymuje od brokera komplet wymaganych dokumentów do podpisu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia w celu wdrożenia programu ubezpieczeniowego. Oryginał gwarancji/ polisy zostaje u Klienta, kopie trafiają do Towarzystwa Ubezpieczeń.

10. MONITORING PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Nadzór nad przebiegiem programu ubezpieczenia.

11. LIKWIDACJA SZKÓD

Czynny udział w procesie likwidacji w razie ewentualnych szkód.

shutterstock_108362603minijpg
shutterstock_14378566576
shutterstock_2541905491