KLAUZULA informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane: „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTIOBROKER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548612, o kapitale zakładowym 5.000 zł, REGON: 361026741, NIP: 5542928497, e-mail: sekretariat@actiobroker.pl, telefon: 052/ 322 33 40
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 b) RODO), a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, lub do złożenia oferty.
 4. Odbiorcami danych osobowych są: zakłady ubezpieczeń, inne podmioty zajmujące się dystrybucją ubezpieczeń, biuro rachunkowe, podmiot świadczący usługi informatyczne (w tym hosting), radcy prawni.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy, lub złożenie oferty jej zawarcia nie będą możliwe.
 6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku gdy była wymagana.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczono na podstawie zgody lub Umowy, w tym może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.*1
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*2

*1 jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy
*2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ActioBroker spółka z o.o. – Administrator Danych Osobowych

Data processing clause

Under art. 13 par. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, Official Journal of the European Union, L 119, 2016, p. 1 (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as ‘GDPR’), we hereby inform that:

 1. The controller of your personal data is ACTIOBROKER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with a registered office at ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, Commercial Division no. 12 of the National Court Register under no. 0000548612, share capital: PLN 5,000.00, REGON no.: 361026741, NIP no.: 5542928497, e-mail: sekretariat@actiobroker.pl, telephone no.: 052/ 322 33 40.
 2. The legal basis for personal data processing is your consent to the processing of personal data (art. 6 par. 1 letter a) of the GDPR) or the performance of a contract (hereinafter referred to as the ‘Contract’) for which data processing is necessary (art. 6 par. 1 letter b) of the GDPR) and personal data are processed only for purposes connected with the performance of the Contract, to take necessary actions before concluding the Contract as well as for the establishment, exercise or defence of claims and for compliance with a legal obligation to which the Controller is subject (art. 6 par. 1 letter c) of the GDPR).
 3. Your personal data will be processed only for the purpose of the performance of the Contract and to take necessary measures before the conclusion of the Contract as well as for the purpose of the submission of an offer.
 4. The recipients of personal data are: insurance companies, other insurance distribution entities, an accounting office, an entity providing IT services (including hosting), legal advisers.
 5. The provision of personal data is voluntary; however, failure to provide the data will render the conclusion and performance of the Contract as well as the submission of an offer impossible.
 6. Data will be retained for no longer than necessary, i.e. until the day of terminating the Contract, but for at least a period of limitation of any claims connected with the conclusion and execution of the Contract or until consent is withdrawn, where it was required.
 7. Personal data will not be transferred outside the territory of third countries (European Economic Area) or international organisations.
 8. You have the right of access to your data and the right to obtain a copy thereof, including the right to rectification, erasure, restriction of processing, data portability, withdrawal of consent to process at any time, without affecting the lawfulness of the processing that took place on the basis of consent granted before its withdrawal.
 9. You have the right to object to processing of personal data.
 10. You have the right to receive personal data concerning you, which you have provided on the basis of consent or the Contract, in a structured, commonly used, machine-readable format and to transmit the data directly to another entity.*1
 11. You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection or with a different relevant supervisory authority if you consider that the processing of personal data relating to you infringes the provisions of the GDPR.
 12. The controller of personal data will not make any automated decisions, including decisions based on profiling *2, on the basis of your personal data

*1 if processing is based on legal consent or contract
*2 profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person’s performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.
ActioBroker spółka z o.o. – Controller of Personal Data