Gwarancje ubezpieczeniowe

Autor: Anna Kozik – Broker Ubezpieczeniowy

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

shutterstock_2010770421 (1)

Wnikliwa obserwacja rynku wskazuje na to, iż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosło zapotrzebowanie na gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako formy zabezpieczeń wykonania wszelkiego rodzaju zobowiązań umownych wywołujących skutki finansowe związanych z prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalnością gospodarczą. Gwarancje jako instrument polityki finansowej firm wyeliminowały inne – droższe, bardziej ryzykowne i uciążliwe formy zabezpieczeń, dzięki czemu obniżono koszty transakcji. Przedsiębiorstwa chętniej sięgają po gwarancje ubezpieczeniowe, ponieważ gwarancje bankowe blokują limit kredytowy.

GWARANCJA – jest umową cywilno – prawną zawieraną pomiędzy Gwarantem a Beneficjentem, na mocy której Gwarant zobowiązuje się przyjąć na siebie ryzyko Beneficjenta związane z realizacją lub niepowodzeniem określonego w tej umowie przedsięwzięcia. Chroni ona przedsiębiorstwo przed blokowaniem środków finansowych zwłaszcza w długoterminowych gwarancjach dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek.

Na rynku polskim firmy ogłaszające przetargi opierają się w głównej mierze o Ustawę prawo zamówień publicznych, która reguluje między innymi kwestię wnoszenia zabezpieczeń.

Przy składaniu oferty do ogłoszonego przetargu wymagane jest od oferenta wniesienie zabezpieczenia wadium. Ustawa Pzp dopuszcza różne formy wadium, wśród nich jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ta składana jest na rzecz Zamawiającego, na kwotę równą wartości wadium określoną w warunkach przetargu. Najczęściej gwarancja wystawiana jest na okres 30, 60 lub 90 dni na kwotę odpowiadającą do 3% wartości zamówienia. Celem gwarancji wadialnej jest zabezpieczenie interesów organizatora przetargu na wypadek, gdyby oferent okazał się nierzetelny; nierzetelność oferenta może przejawiać się zwłaszcza tym, że po wybraniu jego oferty odmówi on podpisania umowy z zamawiającym na warunkach zaproponowanych przez siebie lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Ustawa zamówień publicznych określa jeszcze 2 dodatkowe sytuacje, w których dochodzi do zatrzymania wadium. Po wygraniu przetargu, zgodnie z Ustawą, zamawiający może żądać wniesienia kolejnego zabezpieczenia, tym razem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustawa również i w tym przypadku dopuszcza gwarancję ubezpieczeniową jako jedną z możliwych do wniesienia form zabezpieczenia. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy wystawiana jest najczęściej na kwotę odpowiadającą 2-10% wartości umowy, na pełen okres realizacji danej umowy, czyli do dnia spisania bezusterkowego protokołu końcowego + 30 dni na zwolnienie zabezpieczenia. Istotą tej gwarancji jest zabezpieczenie właściwego wykonania zobowiązań umownych. Często gwarancja może jednocześnie zabezpieczać wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości i odpowiedzialności za wady fizyczne (rękojmia). Mamy wtedy połączenie w jednym dokumencie gwarancyjnym dwóch rodzajów gwarancji, tj. gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek. Taka gwarancja łączona wystawiana jest wówczas na okres realizacji umowy oraz na okres zadeklarowanej w umowie gwarancji jakości i/lub rękojmi. Jeżeli zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to może po zakończeniu realizacji umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego zażądać wniesienia zabezpieczenia okresu udzielonej gwarancji jakości i/lub rękojmi. Ustawa Pzp, podobnie jak w opisanych powyżej przypadkach, również dopuszcza gwarancję ubezpieczeniową jako możliwą formę zabezpieczenia tego okresu. Gwarancja usunięcia wad i usterek wystawiana jest najczęściej na 1,5 – 3% wartości Umowy, na cały okres zadeklarowanej w umowie gwarancji jakości i/lub rękojmi. Ustawa Pzp mówi o zabezpieczeniu okresu rękojmi.

Jeżeli zamawiający udziela wykonawcy zaliczki tytułem wykonania Umowy to również warunkuje to wniesieniem zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki wystawiana jest na pełną kwotę udzielonej zaliczki i na okres realizacji Umowy lub na okres rozliczenia całej zaliczki.

W Polsce wśród w/w gwarancji kontraktowych najczęściej wystawia się gwarancje wadialne, należytego wykonania umowy i gwarancje usunięcia wad i usterek. Ostatni, wyżej opisany rodzaj gwarancji, czyli zwrotu zaliczki rzadziej jest wystawiany, co spowodowane jest tym, że nie każdy kontrakt podpisywany w Polsce przewiduje udzielenie zaliczki.

Inne rodzaje dostępnych w Polsce gwarancji to np.: gwarancje celne, gwarancje czynszowe, gwarancje środowiskowe (jako zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa z tytułu negatywnych skutków mogących powstać w środowisku w związku z gospodarowaniem odpadami w myśl nowelizacji ustawy z dnia 22 stycznia 2010r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw), gwarancje drogowe (Via-Tol), gwarancje zabezpieczające prawidłową realizację umów o dofinansowanie ze środków unijnych.

POTRZEBUJESZ GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ: zadzwoń lub napisz

Metodologia obsługi w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych:

 1. Zebranie informacji o zapotrzebowaniu na gwarancje ubezpieczeniowe.
 2. Wystąpienie na rynek z zapytaniem ofertowym o przyznanie limitu gwarancyjnego.
 3. Przedstawienie, porównanie i zarekomendowanie wyników wstępnych ofert.
 4. Negocjacje warunków z dwoma, trzema ubezpieczycielami, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę.
 5. Ostateczna analiza warunków udzielania gwarancji wraz z rekomendacją.
 6. Przygotowanie dokumentów do zawarcia umów z limitem gwarancyjnym.
 7. Uczestniczenie przy podpisywaniu umów o limit i składaniu zabezpieczeń do umów generalnych.
 8. Opracowanie instrukcji wnioskowania o poszczególne rodzaje gwarancji wraz z enumeratywnie wymienioną listą dokumentów.
 9. Bieżąca obsługa płynnego wnioskowania o gwarancje
 10. Opiniowanie treści gwarancji.
 11. Bezpośrednie rozmowy z Beneficjentami gwarancji w celu uzgodnienia treści gwarancji.
 12. Bieżące monitorowanie stanu wykorzystanego limitu gwarancyjnego.
 13. Bieżące monitorowanie rynku ubezpieczeń i informowanie nowych rodzajach gwarancji ubezpieczeniowych.
 14. Prowadzenie szkoleń.
 15. Pomoc prawna w przypadku powstania wszelkich wątpliwości związanych z tematyką gwarancji ubezpieczeniowych.
 16. Raportowanie.
 17. Pomoc merytoryczna w uzyskiwaniu wypłaty z gwarancji lub w odmowie z wypłaty.
 18. Monitorowanie orzeczeń KIO dotyczących gwarancji składanych zgodnie z PZP.